Začátek HTML stránky

Odbor dopravy


Adresa pro poštovní styk:

Městský úřad Nový Bor
Odbor dopravy
nám.Míru 1
473 01  NOVÝ BOR

Sídlo:
ul. B. Egermanna 1001, Nový Bor - viz mapka


 

Odbor dopravy zabezpečuje úkoly související s výkonem státní správy v přenesené působnosti na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností Nový Bor v agendách silniční dopravy, silničního hospodářství (silniční správní úřad a speciální stavební úřad), registrace vozidel, registrace řidičů, bodového hodnocení řidičů a získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Odbor dopravy se organizačně člení na:

 • oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
 • oddělení registrace silničních vozidel


1. ODDĚLENÍ SPRÁVY DOPRAVY A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Oddělení zajišťuje:

a) Výkon státní správy v přenesené působnosti:

 • Výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména:
  - rozhodování o uzavírkách provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „PK“);
  - povolování zvláštního užívání PK (překopy, umísťování předmětů a zařízení nesloužících k provozu a údržbě PK, reklamní zařízení, apod.);
  - povolování sjezdů z PK na sousední nemovitosti;
  - povolování zřízení nových křižovatek PK;
  - stanovení místní a přechodné úpravy provozu na PK;
  - povolování výjimek z místní a přechodné úpravy provozu na PK;
  - stanoviska k realizaci ostatních staveb na silničních pozemcích a v jejich blízkosti, příp. v ochranných pásmech PK.
 • Výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména:
  - vydávání stavebních povolení na stavby PK;
  - vydávání kolaudačních souhlasů s užíváním staveb PK;
  - vydávání souhlasů s provedením ohlášených staveb PK.
 • Výkon působnosti dopravního úřadu ve věcech taxislužby a městské autobusové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména:
  - vydávání a odebírání oprávnění řidiče taxislužby;
  - zařazování vozidel do (a vynětí z) evidence vozidel taxislužby;
  - vedení centrálního registru dopravců (taxislužba).
 • Výkon agendy registrace řidičů podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména:
  - vedení registru řidičů;
  - vydávání řidičských průkazů;
  - vydávání výpisů z evidenčních karet řidičů;
  - vydávání průkazů profesní způsobilosti řidičů;
  - vydávání paměťových karet;
  - rozhodování o odnětí, pozastavení, podmínění, omezení a vrácení řidičských oprávnění;
  - evidence údajů o řidičích - bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem;
  - projednávání námitek řidičů proti provedení záznamu bodů v registru řidičů a rozhodování o nich.
 • Výkon agendy stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména:
  - vydávání oprávnění k provozování stanic měření emisí;
  - vydávání osvědčení k provozování stanic měření emisí. 
 • Výkon agendy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména:
  - vydávání rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly a o změně a odnětí;
  - vydávání registrační listiny k provozování autoškoly;
  - provádění zkoušek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;
  - vedení protokolu o zkouškách z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 • Vyměřování a vybírání správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Projednávání přestupků podle zákonů:
  - zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů ;
  - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
  - zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů;
  - zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyměřování a vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství (místních komunikací) podle Obecně závazné vyhlášky města Nový Bor o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

b) Výkon samosprávy:

 • Zabezpečení činnosti „Výboru pro dopravu a životní prostředí Zastupitelstva města Nový Bor“.
 • Zpracování podkladů pro jednání rady a zastupitelstva města.


2. ODDĚLENÍ REGISTRACE SILNIČNÍCH VOZIDEL

Oddělení zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti:

 

 • Výkon agendy registrace silničních vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména:
  - vedení registru silničních vozidel;
  - schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla;
  - schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla;
  - schvalování staveb a přestaveb silničního vozidla;
  - rozhodování o zápisu nového silničního vozidla do registru silničních vozidel;
  - vydávání technického průkazu silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla;
  - vydávání zvláštního technického průkazu silničního vozidla a osvědčení o registraci zvláštního silničního vozidla;
  - provádění zápisů změn údajů v technickém průkazu silničního vozidla;
  - přidělování tabulek s registrační značkou silničnímu vozidlu, vč. vylepování nálepek TK;
  - provádění vyřazení silničního vozidla z registru silničních vozidel a provádění ukončení vyřazení;
  - provádění zápisu zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel;
  - registrace silničního vozidla na nového vlastníka (provozovatele);
  - schvalování silničního vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole;
  - provádění znehodnocení neplatných registračních značek, technických průkazů, osvědčení o registraci silničních vozidel a nálepek TK;
  - zpracovávání stanovisek k obecně závazným právním předpisům v agendě;
  - výdej dat občanům a státním a nestátním orgánům a organizacím.
 • Vyměřování a vybírání správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Projednávání přestupků podle zákonů:
  - zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů;
  - zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Datum poslední aktualizace: 03.08.2017 14:11
Naposledy aktualizoval: Bc. Libor Lamata


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny