Začátek HTML stránky

Knihovní řád

Knihovní řád Městské knihovny Nový Bor

Čl. I
PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ


V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Novém Boru a se zákonem o knihovnách č. 257/2001 Sb. (§ 4, odst. 6) vydávám tento Knihovní řád knihovny( KŘ).
Podle § 4 odst. 5 výše uvedeného zákona realizuje knihovna právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl.17 odst. 4 a 5 Listiny základních práv a svobod a zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím .
Vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma.

Základním právním předpisem pro činnost knihovny je zákon č. 257/2001 Sb.(KZ) o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon ( prováděcí vyhláška MK č.88/2002).
Činnosti knihovny se dále dotýkají především tyto právní předpisy :
- zákon č.121/2000 Sb. o právu autorském a o právech s ním souvisejících ;
- zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Čl. II
POSLÁNÍ A ČINNOST KNIHOVNY

Městská knihovna je veřejnou knihovnou, která shromažďuje , zpracovává a uchovává knihy a jiné tiskoviny , poskytuje informace a zajišťuje rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Poskytuje svým uživatelům absenčně a prezenčně půjčování knihovních jednotek .
Svým působením pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Čl.III
VEŘEJNÉ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona zejména podle § 4 a § 14 (bod a a b) :
a) výpůjční služby :
- prezenční půjčování v budově knihovny, ve studovnách,
- absenční půjčování - půjčování mimo budovu knihovny;
b) meziknihovní služby v rámci ČR – zajišťování knih a jiných informačních materiálů z jiných knihoven;
c) reprografické a jiné kopírovací služby –zhotovování xerokopií knihovních a jiných dokumentů z vlastního fondu i z materiálů zajištěných z jiných knihoven, kopií z internetu;
d) informační služby :
- informace o katalozích, bázích dat a fondech knihovny,
- informace bibliografického a faktografického charakteru,
- přístup na internet a do bází dat lokálních i na síti;
e) propagační služby :
- nástěnky novinek v budově knihovny,
- zveřejňování nových přírůstků fondu ve zpravodaji města,
- pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání, besed,
- www stránky knihovny.

Základní služby poskytuje knihovna bezplatně (§ 4, odst.2 KZ). Za ostatní služby jsou v souladu s KZ vybírány poplatky za skutečně vynaložené náklady.
Veškeré finanční částky, které jsou knihovnou od uživatelů vybírány (poplatky za registraci, sankční poplatky, za reprografické služby apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené v ceníku Výpůjčního řádu, který je součástí tohoto Knihovního řádu.
Veškeré poplatky schvaluje Rada města Nový Bor.

Čl. IV.
UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB


Registrace uživatele :
Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba , které na základě vyplněné přihlášky, ověřené podle osobních dokladů, vydá knihovna čtenářský průkaz..Právo půjčovat si má každý zaregistrovaný uživatel, který souhlasí s dodržováním výpůjčního řádu knihovny, zaplatí registrační poplatek a svůj souhlas potvrdí svým podpisem na přihlášce.
U dětí mladších 15 let potvrdí přihlášku jeden z rodičů nebo jeho zákonný zástupce.
Osobní údaje o čtenářích shromažďuje a zpracovává knihovna v souladu se zákonem 101/2000Sb, o ochraně osobních údajů (viz též Výpůjční řád, který je součástí tohoto Knihovního řádu,- str.l., bod 2). Uživatelský vztah končí osobním odhlášením se z evidence uživatelů. Toto lze učinit pouze tehdy, pokud nemá čtenář vůči knihovně žádné pohledávky.
Pokud chce uživatel využívat služeb knihovny v plném rozsahu, je povinen uvést v přihlášce identifikační údaje, které knihovna požaduje (jméno, příjmení, bydliště, datum narození , r.č., předložit občanský průkaz, kterým je ověřena jeho totožnost). Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze prezenčních služeb.


Čl.V
VÝPUJČNÍ ŘÁD A PROVOZNÍ ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU

Samostatnou součástí tohoto Knihovního řádu je Výpůjční řád a Provozní řád pro využívání Internetu, které specifikují podmínky za kterých knihovna poskytuje své služby, povinnosti a práva uživatelů, včetně ceníku poplatků (příloha k VŘ). Každý uživatel knihovny je povinen se jimi řídit. Jestliže nedodržuje stanovená pravidla může být dočasně nebo i trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

Č. VI
POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

Poplatky za přestupky proti KŘ :
- výši poplatků rovněž specifikuje Výpůjční řád. Pokud uživatel nevrátí zapůjčené knihy a
ostatní zapůjčené materiály do termínu, je povinen uhradit sankční poplatky – po měsíci
tzv. poplatek z prodlení (není upomínáno poštou), dále pak je zasílána 1. a 2. upomínka,
jako 3. upomínka už je zasílán doporučený dopis.
- při ztrátě čtenářského průkazu si knihovna účtuje manipulační poplatek za vystavení duplikátu.
Ztráty a náhrady škod :
- Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě
stanovené knihovnou nahradit škodu.

- Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo
pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

- O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Náhradou knihovna požaduje buď obstarání
náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání, nebo vázané fotokopie.

- Jestliže uvedení dokumentu do původního stavu není možné, je uživatel povinen jej
nahradit alespoň finanční částkou, kterou si knihovna určí (dvoj až trojnásobek ceny).

- Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně
platných předpisů.Čl. VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přílohy Knihovního řádu :
• Výpůjční řád
• Provozní řád pro využívání Internetu
• Poplatky a ceník služeb Městské knihovny Nový Bor

Účinnost Knihovního řádu : Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.6.2004


Schválila Rada města Nový Bor
 

Datum poslední aktualizace: 11.03.2013 17:24


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny