Začátek HTML stránky

Výpůjční řád

Výpůjční řád Městské knihovny Nový Bor

 

Základní ustanovení


1. Městská knihovna poskytuje služby všem dospělým, kteří se mohou prokázat občanským průkazem a kteří souhlasí s dodržováním tohoto výpůjčního řádu a zaplatí poplatek za registraci. Dětským čtenářům do 15 let je k dispozici půjčovna dětského oddělení , služeb oddělení pro dospělé čtenáře mohou využít pouze ke studijním účelům.

2. Každý čtenář podává písemnou přihlášku v níž podpisem stvrzuje, že se zavazuje tento výpůjční řád dodržovat a že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů pro svou registraci. U dětských čtenářů podepisuje přihlášku jeden z rodičů nebo zákonný zástupce. Studenti předkládají potvrzení o studiu, cizinci povolení k pobytu.

3. Čtenářskou legitimaci – průkaz vystavuje knihovna na základě výše uvedených předložených dokladů (občanský , studentský průkaz, podpis rodiče u dětských čtenářů). Osobní údaje o čtenářích zpracovává knihovna pouze pro účely čtenářské evidence v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů dle zákona 101/2000 (Sbírka zákonů, částka 32). Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy a zákony.
Čtenářský průkaz je nepřenosný a uživatel odpovídá za jeho případné zneužití.


Povinnosti a práva uživatelů knihovny


1. Poplatky za registraci :

dospělí 120 Kč
důchodci, studenti, učni 85 Kč
děti (do 15 let) 60 Kč
Roční poplatek za registraci platí od data platby do téhož data příštího roku.

2. Za ztrátu čtenářského průkazu účtuje knihovna v obou odděleních knihovny, tedy dospělým i dětským čtenářům poplatek 10 Kč.

3. Poplatky za překročení výpůjční lhůty :

Výpůjční lhůta u knih, brožur i časopisů je jeden měsíc. Tuto lhůtu lze na požádání prodloužit, pokud knihu nežádá jiný čtenář. Vedoucí knihovny má právo výpůjční dobu zkrátit.
 

Za překročení výpůjční lhůty je čtenář povinen zaplatit : 

                                                               Dospělí                            Děti

poplatek z prodlení                               20 Kč                            20 Kč
1.upomínka                                            40 Kč                            30 Kč
2.upomínka                                            60 Kč                            40 Kč
3.upomínka – doporučený dopis     100 Kč                            60 Kč
 

Každý čtenář si je povinen výpůjční dobu hlídat sám. Knihovna nebude po měsíci zasílat upomínku, avšak po překročení této lhůty bude čtenář povinen uhradit poplatek z prodlení. Pro vybírání poplatku je rozhodující datum výpůjčky, nikoliv doručení upomínky. Pokud čtenář zapůjčené knihy a ostatní dokumenty nevrátí, bude mu možnost dalšího půjčování pozastavena.
V případě, že čtenář nereaguje na veškeré upomínky jemu zaslané, bude další vymáhání postoupeno městské policii. Zůstane-li upomínání bez účinku, může knihovna vymáhat náhradu právní cestou.

4. Zjistí-li čtenář při půjčování poškození knihy, nebo časopisu, oznámí to knihovnici, jinak ručí za každé poškození, které bude po vrácení zjištěno.

5. V případě ztráty knihy nebo při jejím poškození je čtenář povinen nahradit ji stejným vydáním a titulem, příp. stejným titulem jiného vydání, fotokopií, nebo zaplatit dvoj- až trojnásobek ceny knihy. K této finanční náhradě se připočítává manipulační poplatek 10 Kč za každý ztracený svazek. Za dětské čtenáře hradí poplatky za ztráty či poškození rodiče(nebo zákonní zástupci). O způsobu náhrady ztráty či poškození půjčovaných knih a ostatních tiskovin rozhoduje knihovna.

6. Za každý poškozený čárový kód u zapůjčených knih a časopisů účtuje knihovna 10 Kč.

7. Vzácné obrazové publikace a některé slovníky a encyklopedie se půjčují pouze presenčně.

8. Registrovaní čtenáři si mají možnost rezervovat knihy, beletrii nebo studijní materiály, které knihovna má ve svých fondech, ale jsou půjčeny.

9. Studijní materiály, které knihovna nemá ve svých fondech zajišťuje prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby od jiných knihoven. Za využití této služby účtuje knihovna žadateli 20 Kč za každý zapůjčený svazek z jiné knihovny.

10. Každý čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně, nesnímat obaly, nevpisovat poznámky, chránit je před poškozením a krádeží a včas je vracet do knihovny. Vedoucí knihovny má právo, v případě, že čtenář výše uvedené nedodržuje, omezit počet půjčovaných knih, nebo i půjčování takovému čtenáři odmítnout.

11. Ke studiu novin a časopisů je k dispozici čtenářský koutek, který je pouze pro čtenáře knihovny, kteří vlastní členský průkaz. Povinností čtenářů je vracet půjčovaná periodika nepoškozená na místo.

12. Každý zájemce (i neevidovaný jako čtenář) si může vyžádat zhotovení xerokopií.
Knihovna však provádí kopírování pouze z vlastních materiálů.


13. Každý čtenář je povinen :

  • oznámit knihovně každou změnu jména a bydliště;
  • vyskytne-li se v rodině nakažlivá choroba oznámit tuto okolnost při vracení knih;
  • půjčovat si knihy jen pro sebe a svou rodinu.


Závěrečná ustanovení


Uživatelé knihovny jsou povinni řídit se tímto VŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek. Jestliže toto nedodržují, mohou být dočasně nebo trvale zbaveni práva používat služeb knihovny.
Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedoucímu knihovny.
Práva a povinnosti čtenáře zanikají odnětím průkazu při nedodržování ustanovení tohoto řádu, nebo vrácením průkazu čtenářem.

Tento výpůjční řád je závazný pro čtenáře i pro Městskou knihovnu Nový Bor,
byl schválen Městským úřadem v Novém Boru a nabývá platnosti od 1.6.2004.
 

Datum poslední aktualizace: 11.03.2013 17:24


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny