Začátek HTML stránky

Audio stezka Po stopách sklářského řemesla

Novoborská audiostezka vás provede po všech zastaveních naučné stezky  „Po stopách sklářského řemesla v Novém Boru“, která je součástí projektu Cesty tradičních řemesel a mapuje místní zajímavosti vztahující se (nejen) ke sklářské tradici. Stezka se skládá ze 17 zastavení u zajímavých míst, významných staveb a památníků tradičního sklářství. Stezka „začíná“ na náměstí Míru a první zastavení se věnují historii sklářství, sklářskému řemeslu, významným stavbám a osobnostem.  Cestou kolem zajímavých objektů, ale i přírodních zajímavostí se dostanete do nejstarší části Nového Boru – Arnultovic. Zastavení u kostela sv. Ducha nabízí nejen informace o tomto svatostánku, ale také o významné hrobce Franze Ladische. Mezi neméně významné zastavení stezky patří další hrobka staré sklářské rodiny Hantichů na místním Lesním hřbitově, který je součástí stezky a je jedním z nejčastějších zastavení návštěvníků Nového Boru. Jedná se o jedinečné místo, kde jsou mezi vzrostlými stromy umístěny hroby i hrobky starých sklářských rodů. A jakoby symbolicky je zde umístěno poslední zastavení stezky a pomyslný koloběh života - minulosti, současnosti a budoucnosti sklářských tradic a sklářského řemesla se zde uzavírá. Celá naučná stezka připomíná důležitost zachování památných míst pro příští generace.
Stezka je vybavena informačními tabulemi u jednotlivých zastavení, které vám nabízí základní informace o konkrétním místě. Celá stezka je koncipována jednak jako kompaktní celek pro získání uceleného souboru informací, ale také je možné navštívit pouze vybraná zajímavá místa na stezce bez nutnosti dodržovat jakýkoliv předem daný postup, pořadí či směr, aniž by hrozilo, že informace nebudou kompletní. Součástí informační desky je také přehledná mapka, kde jsou zobrazena všechna zastavení stezky. Mapku zdarma získáte také v Turistickém informačním centru Nový Bor, nebo si ji můžete stáhnout zde.
Níže jsou k dispozici audionahrávky označené dle jednotlivých zastavení naučné stezky – v českém a německém jazyce, které vám informace poskytnou přímo u konkrétního zastavení stezky. Audionahrávky jsou volně ke stažení, případně je možné je opět zdarma získat v Turistickém informačním centru Nový Bor.
Autory první audiostezky u nás byly studenti Gymnázia Teplice v čele s Jakubem Mráčkem. Poděkování ovšem patří také Evě Součkové, která byla ochotně nápomocna při prvních krocích vzniku novoborské audiostezky.

 

Der Audiopfad in Nový Bor führt Sie an allen Stationen des Lehrpfads „Auf den Spuren des Glasmacherhandwerkes in Nový Bor“ entlang und bringt Ihnen interessante Orte näher, die sich (nicht nur) auf die Glasmachertradition beziehen. Das projekt „Wege des traditionellen Handwerks“. Der Pfad besteht aus 17 Stationen an bemerkenswerten Stellen, bedeutenden Bauten und Denkmälern des traditionellen Glasmacherhandwerkes. Er „beginnt“ im Zentrum von Nový Bor und die erste Station widmet sich der Geschichte der Glasproduktion, dem Glasmacherhandwerk, bedeutenden Bauten und Persönlichkeiten. Vorbei an interessanten Objekten, aber auch attraktiver Natur gelangen Sie in den ältesten Teil von Nový Bor nach Arnultovice. Die Station an der Heilig-Geist-Kirche informiert Sie nicht nur über dieses Gotteshaus, sondern auch über das bedeutende Grabmal von Franz Ladisch. Zu den nicht minder wichtigen Stationen des Pfads gehört ein weiteres Grabmal - das der alten Glasmacherfamilie Hantich auf dem Waldfriedhof, der auch zum Pfad gehört und bei den Besuchern Nový Bors zu den am häufigsten besuchten Orten gehört. Es ist eine einzigartige Lokalität, an der sich zwischen ausgewachsenen Bäumen auch die Gräber und Grabmale alter Glasmacherdynastien befinden. Und gewissermaßen symbolisch ist hier auch die letzte Station des Pfads, womit sich der imaginäre Kreislauf des Lebens - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Tradition und des Handwerks der Glasmacher – schließt. Der ganze Lehrpfad erinnert daran, wie wichtig es ist, die Gedenkstätten für die folgenden Generationen zu bewahren.
Der Pfad ist an den einzelnen Stationen mit Informationstafeln ausgestattet, die Ihnen die wichtigsten Informationen über den konkreten Ort bieten. Er ist einerseits als komplettes Ganzes konzipiert, wodurch Sie einen umfassenden Überblick gewinnen. Sie können jedoch auch lediglich ausgewählte interessante Orte am Pfad besuchen, ohne eine vorgegebene Reihenfolge oder Richtung einzuhalten, wobei Sie nicht Gefahr laufen, dass die Informationen unvollständig wären. Zu jeder Informationstafel gehört auch eine Übersichtskarte, die alle Stationen des Pfades enthält.
Die Karte erhalten Sie kostenlos im Touristen-Informationszentrum von Nový Bor oder Sie können sie hier herunterladen.
Unten stehen Tonaufnahmen, die nach den einzelnen Stationen des Lehrpfads markiert sind, auf Deutsch und auf Tschechisch zur Verfügung, die Ihnen die Informationen direkt zu der betreffenden Stelle des Lehrpfads liefern. Die Tondateien können Sie kostenlos herunterladen, eventuell können Sie sie auch im Touristen-Informationszentrum von Nový Bor erhalten. 

Die Autoren des ersten Audiopfads bei uns waren Schüler des Gymnasiums Teplice unter der Leitung von Jakub Mráček. Unser Dank gehört auch Frau Eva Součková, Mitglied des Teams Audiopfad Mimoň, für ihre Bereitschaft, bei den ersten Schritten zur Entstehung des Audiopfads in Nový Bor behilflich zu sein. 
 

01 Náměstí Míru / Platz des Friedens
02 Sklářské muzeum, F. Egermann / Glasmuseum, F. Egermann
03 Chrám Nanebevzetí Panny Marie, Socha Panny Marie / Kirche Mariä Himmelfahrt, Marienstatue
04 Palackého náměstí / Palacký Platz
05 Česká čtvrť / Tschechisches Viertel
06 Hřebenka / Hřebenka Straße
07 Architektura - Podstávkové domy / Architektur - Umgebindehäuser
08 Smetanovy sady a okolí / Smetana-Park und Umgebung
09 Sklářská škola / Höhere Glasgewerbeschule
10 Sklářská současnost, Městské divadlo / Glasfertigung heute, Stadttheater
11 Kostel sv. Ducha / Heilig-Geist-Kirche
12 Hrobka rodiny F. Ladische / Grabmal der Familie F. Ladish
13 Novoborské vyhlídky / Aussichtspunkte in Nový Bor
14 Starý hřbitov / Alter Friedhof
15 Sklárna Zanh / Glaswerk Zahn
16 Lesní hřbitov / Waldfriehof
17 Hrobka rodiny Hantichů / Familiengruft der Hantichs
 

 Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny